Termeni și Condiții

www.fokustrad.ro

 

  1. DEFINIȚII și TERMENI

FokusTrad – este denumirea comercială a FokusTrad în România, reprezentată în România prin societatea comercială SC FokusTrad SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Municipiul Constanța, Jud. Constanța, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 8, înmatriculată la Registrul Comercial cu nr. J13/4281/2008, Cod Fiscal  RO24839558.

Client – persoana fizică/persoana juridică care se află și/sau urmează să intre în posesia Produselor și/sau Serviciilor oferite de Vânzător.

Cont – secțiunea din Site accesată printr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Clientului accesul la Conținut și care poate conține informații despre Client și istoricul acestuia în Site (comenzi, facturi fiscale, garanții, etc.).

Conținut – termenul face referire (inclusiv, dar fără limitare) la:

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
– conținutul oricărui e-mail trimis către orice persoana fizică sau juridică de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator sau partener al Vânzătorului Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
– informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioadă;
– informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat;
– date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Produselor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Cont, care urmează a fi furnizate sau au fost deja furnizate de către Vânzător Cumpărătorului și care sunt furnizate de FokusTrad.

Site – domeniul www.fokustrad.ro și subdomeniile acestuia.

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică ce accesează Site-ul și/sau Conținutul

Vânzător – FokusTrad sau orice partener al FokusTrad ce deține dreptul în scris de comercializare și/sau promovare a Produselor și/sau Serviciilor marca FokusTrad.

 

  1. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

2.1. Folosirea acestui site implică acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

2.2. FokusTrad își rezervă dreptul de a modifica sau a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează Site-ul și Conținutul și fără a putea fi ținută responsabilă în vreun fel pentru modificările aduse. Accesând secțiunea ”Termeni și Condiții de utilizare a site-ului” din Site, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi, valabilă și aplicabilă la momentul accesării.

2.3. Conținutul este proprietatea FokusTrad. FokusTrad deține drepturile de autor pentru conținut și toate informațiile și elementele grafice, statice sau animate, regăsite în acesta.

 

  1. SCOPUL ȘI NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

3.1. Scopul acestor Termeni și Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui Site.

3.2. FokusTrad nu garantează în niciun fel funcționarea continuă a acestui Site, calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional, independent de voința FokusTrad. Astfel, FokusTrad nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru orice daune directe sau indirecte suferite sau invocate de Utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului. Site-ul și Conținutul este furnizat ca atare, fără garanții de orice fel.

3.3. Site-ul poate fi accesat 24h/zi, 7 zile/săptămână, FokusTrad rezervându-și dreptul de a putea oricând suspenda sau întrerupe furnizarea accesului la Site, cu efect imediat și fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor actualizări, reparații sau lucrări de întreținere sau în scopul îmbunătățirii performanțelor acestuia, fără a avea vreo răspundere în acest sens. De asemenea, FokusTrad își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, temporar sau permanent, în orice moment, porțiuni din conținutul Site-ului.

3.4. Accesul poate fi limitat ca viteză în perioadele de utilizare maximă, datorită capacității limitate de procesare a sistemului informatic pe care Site-ul este găzduit.

3.5. FokusTrad nu răspunde pentru erorile de completare ale câmpurilor formularelor disponibile în Site (identificare greșită a opțiunilor, date introduse greșit, etc.), independent de voința FokusTrad și nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru orice daune directe sau indirecte suferite de Utilizatorii formularelor provenind din erorile de completare.

3.6. FokusTrad va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Site-ului în condiții de securitate și confidențialitate.

3.7. În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a Site-ului, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, FokusTrad își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la Site sau la anumite secțiuni ale Site-ului. Este strict interzisă folosirea unor programe de calculator, aplicații și/sau orice fel de metode neaprobate de FokusTrad în vederea interogării formularelor ori în vederea generării de înregistrări automate sau orice alte acțiuni similare care sunt de natură să afecteze funcționalitatea Site-ului în orice fel sau care s-ar putea manifesta ca un atac asupra Site-ului.

 

  1. PUBLICITATE

4.1. Newsletterele FokusTrad sunt transmise direct de FokusTrad și/sau prin intermediul partenerilor specializați și agreați de FokusTrad. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

4.2. În momentul în care, Clientul își creează un Cont și/sau completează un formular pe Site, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificata în orice moment, prin contactarea Fokustrad în acest sens.

4.3. Renunțarea la primirea Newsletterelor de către Client și/sau orice persoana care primește acest Newsletter se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau folosind oricare din metodele de contact descrise în secțiunea de contact a Site-ului.

4.4. Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implica renunțarea la acceptul dat oricăror alte termene și condiții agreate.

 

  1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în art.1, incluzând și fără limitare la: logo-uri, simboluri comerciale, reprezentări stilizate, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a FokusTrad, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de FokusTrad, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FokusTrad asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al FokusTrad.

5.3. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile prezentate.

5.4. În cazul în care FokusTrad conferă unui Client sau unui partener/colaborator dreptul de a utiliza un anumit conținut, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord.

5.5. Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea FokusTrad și/sau al angajatului sau prepusului angajat FokusTrad care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul Conținut.

5.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prevederile Termenilor și Condițiilor sau cele exprimate printr-un acord de utilizare încheiat între persoana care utilizează conținutul și FokusTrad, în cazul în care acesta exista.

5.7. Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizatori și/sau Clienți Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

5.8. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Client cu privire la orice informații primite din partea Vânzătorului sau legate de Vânzător fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

5.9. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, Vânzătorul are acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații și, de asemenea, Utilizatorii și/sau Clienții sunt de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, cunoștințe, informații sau tehnici transmise prin intermediul Site-ului. FokusTrad nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

  1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, FokusTrad are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării Conținutului și/sau Site-ului.

6.2. Orice persoană care accesează Conținutul și sau Site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestora își manifestă consimțământul în mod expres ca datele sale personale să fie prelucrate:

I) în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct) constând în efectuarea de comunicări despre proiectele viitoare sau servicii ale FokusTrad prin e-mail, mesaje scrise (SMS), apelare telefonică, poștă sau alte mijloace de comunicare directă;

II) în vederea îmbunătățirii de către FokusTrad a produselor și serviciilor oferite, precum și a administrării relației cu clienții săi;

III) în vederea efectuării de studii de piață;

IV) în vederea întreprinderii de alte activități de către FokusTrad, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări separate exprese din partea utilizatorului.

6.3. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: România, Municipiul Constanța, Jud. Constanța, Str. Tudor Vladimirescu nr. 8, în atenția SC FokusTrad SRL, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor: rectificare, actualizare, anonimizare, ștergere a datelor a căror prelucrare este neconformă legii 677/2001 sau notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.4. De asemenea, FokusTrad poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care Vânzătorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Produselor și/sau Serviciilor FokusTrad, asigurători, agenții sau asociații de stat sau guvernamentale atunci când legislația specifică prevede acest lucru.

 

  1. CONFIDENȚIALITATE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC FokusTrad SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: înscrierea acestor date în documentele fiscale emise de societate conform legii și informarea ta. În cazul realizării unei comenzi ești obligat să furnizezi datele menționate mai sus, acestea fiind necesare pentru a putea fi contactat, pentru a putea fi emise documentele tranzacției și pentru a îți putea fi livrată comanda. Refuzul tău duce la imposibilitatea procesării comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: Compania de curierat rapid care livrează produsele, Compania care asigură service-ul, în cazul produselor care necesită instalare la domiciliu și Compania producătoare, în cazul extensiilor de garanție pe care producatorul le emite direct către clientul final.

Dacă dorești să primești informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC FokusTrad SRL este necesar să bifezi căsuta de abonare la newsletter în contul tău pe www.fokustrad.ro. În cazul în care dorești ulterior să renunți să primești comunicări de la SC FokusTrad SRL te rugăm să te dezabonezi folosind link-ul de dezabonare existent în fiecare newsletter.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, te poți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată trimisă pe adresa societății care poate fi găsită în pagina de contact. Trebuie însă precizat că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, datele tale personale nu pot fi șterse din documentele financiare, fiscale și de gestiune emise de societate, aceste prelucrări având caracter obligatioriu, iar Legea nr. 677/2001 prevede exluderea dreptului de opoziție în acest caz. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

  1. FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

8.2. Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de drept a tuturor obligațiilor contractuale fără ca vreuna dintre părți sa poată pretinde celeilalte alte daune sau interese.

 

  1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Părțile vor soluționa eventualele litigii survenite pe cale amiabilă, în caz contrar se vor adresa instanțelor judecătorești de la sediul furnizorului.